حسابداری

حسابداری شناسایی، جمع آوری-طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی به صورت مفید است.

حسابداری در ضمن ابتدایی ترین  فرایند مالی یک سازمان، مهمترین بخش آن نیز محسوب می شود. بدین دلیل که کلیه گزارشات اعم از گزارشات حسابداری و گزارشات مالی بر پایه اطلاعاتی که در واحد حسابداری ثبت و ضبط شده است، ساخته شده و لذا اگر در این قسمت اشتباهی رخ دهد تاثیر مستقیم بر گزارشات استخراج شده داشته و تصمیمات مدیران بر اساس این گزارشات دچار انحراف می شود.

حسابداری مالی و صنعتی

حسابداری مالی و صنعتی

حسابداری مالی

حسابداری مالی، فرایند شناسایی، طبقه بندی و ثبت اطلاعات مالی یک سازمان و جمع بندی و گزارش تراکنش های بی شمار حاصل از عملیات های یک کسب و کار در برهه ای مشخص از زمان است. این تراکنش ها در صورت های مالی طبقه بندی شده و مبنای تصمیم گیری های درون سازمانی و برون سازمانی را تشکیل می دهد. 

 

حسابداری صنعتی

حسابداری صنعتی، روشی است که با هدف به دست آوردن هزینه های تولید یک سازمان به وسیلۀ ی حساب کردن هزینه های ورودی در هر قدم از تولید به همراه هزینه های ثابت تولید، به کار گرفته می شود. لذا حسابداری صنعتی در قدم اول، این هزینه ها را جداگانه شناسایی اندازه گیری و ثبت کرده، سپس نتایج ورودی را با نتایج خروجی یا واقعی مقایسه کرده تا به مدیریت سازمان در سنجش عملکرد مالی کمک کند.

حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد

 حسابداری حقوق و دستمزد

حسابداری حقوق و دستمزد، شامل محاسبه تعهدات کارفرما در قبال کار انجام شده کارکنان سازمان می باشد. این محاسبات بر مبنای قوانین جاری هر کشوری متفاوت و متاثر از الزامات قانون کار و قوانین تامین اجتماعی می باشد که کارفرما موظف به رعایت کلیه قوانین در جهت پاسخگویی به کارکنان خود می باشد. لذا محاسبه و ثبت و نگهداری هزینه های حقوق و دستمزد جزو یکی از با اهمیت ترین هزینه ها در کلیه سازمان ها اعم از دولتی و یا خصوصی می باشد. از طرفی ...

 

حسابداری اموال، انبار و فروش

حسابداری اموال، انبار و فروش

حسابداری اموال‌‌، انبار و فروش

حسابداری اموال، انبار و فروش بخش مهمی از حسابداری بشمار می رود. بدین معنی که بخش مهمی از دارایی های صاحبان سهام در این بخش مورد بررسی و توجه قرار دارد. لذا نحوه ی برخورد با این نوع حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار است. لازم بذکر است بخش اموال و انبار و فروش برای صاحبان سهام و استفاده کنندگان داخلی حائز اهمیت بوده و هم برای استفاده کنندگان خارج از سازمان یا همان ...

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید