بهبود و خلق مدل کسب و کار

مدل کسب و کار، یک چارچوب استراتژیک بوده که نحوه ایجاد، ارائه و جذب ارزش توسط یک شرکت در بازار را نمایان می کند.

مدل کسب و کار دارای جنبه های مختلفی می باشد؛ از جمله محصولات یا خدمات، مشتریان هدف، منابع درآمدی، ساختار هزینه ها و مزایای رقابتی.

Business Model

Business Model

مدل کسب و کار یک چهارچوب استراتژیک است که نحوه ایجاد، ارائه و جذب ارزش توسط یک شرکت در بازار را به ما نشان می دهد.

مدل کسب و کار دارای جنبه های مختلفی از جمله...

Feasibility Study

Feasibility Study

به طور کلی برای تهیه Business Model، طراحی یک مطالعه امکان سنجی برای یک شرکت ضروری است. مطالعه امکان سنجی برای یک شرکت شامل...

درخواست تنظیم جلسه حضوری
لطفا جهت تنظیم جلسه حضوری فرم زیر را تکمیل فرمائید . بخش اداری در اولین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت و جلسه حضوری تنظیم میگردد.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

این فیلد الزامی است.

کد جدید